Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

 

Formål

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

 

 

Mærkedage

 • Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.

 • Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.

 • Skolen tilstræber at afholde f.eks. morgensamling som et ugentligt samlingspunkt for hele skolen hvor dette må give mening.

Ekskursioner og lejrskoler

Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet

Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.

 • Ekskursioner er en del af undervisningstilbuddet, hvorfor der er mødepligt for eleverne. Forberedelse og opfølgning kan foregå i undervisningstiden.

 • Da lejrskoler efter deres formål og indhold er et integreret led i den samlede løbende undervisning i en bestemt klasse eller på et bestemt hold, er der mødepligt for eleverne. Selv om eleverne har mødepligt, antages det imidlertid, at skolen ikke kan gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

 • Skolen tilstræber at forældrene afholde alle udgifter til kost i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler [folkeskoleloven, § 40, stk. 5, og § 50, stk. 7]

 • Skolen opfordrer til, at klasseforældrerådene bringer niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler på dagsordenen for et forældremøde.

 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst en gang på hver fase i  skoletiden.

 • Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant.

 • Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.

Forældrenes ansvar

Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad skolen er forpligtet til at afholde af udgifter, fx hvis man ønsker at klassen skal have en is eller sodavand på en ekskursion. Ved behov og efter aftale med skolen, kan forældre inddrages fx ift. transport e.l.

 

Skolerejser

Formål

Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens samvær og fælles oplevelser.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på skolerejse mindst en gang i løbet af skoletiden.

 • Skolerejser planlægges i fællesskab mellem elever, forældre og personale.

 • Skolen bidrager så vidt muligt til, at elever og forældre i fællesskab kan rejse midler, som kan dække udgifter til en skolerejse. Der vil ikke kunne opkræves en individuel elevbetaling for deltagelse i en skolerejse, bortset fra udgiften til forplejning (ca. 75 kr. pr dag).

 • Der vil være mulighed for at gennemføre en skolerejse med frivilligt indsamlede midler. En indsamling kan fx have form af bidrag over længere tid til en klassekasse. Her bør det tilstræbes, at modtagelse af bidrag fra indsamlinger og fælles arrangementer mv. organiseres på en sådan måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige. Bidragene vil fx kunne gives anonymt eller på en måde, hvor det kun er den pågældende, der forestår indsamlingen, der har kendskab til de enkeltes bidrag. Midlerne kan efter aftale benyttes til at afholde visse fælles udgifter for klassen.

 • Ud over muligheden for at oprette klassekasser, vil forældre og elever, evt. i samarbejde med skolen, kunne foretage fælles indsamlinger eller gennemføre forskellige aktiviteter såsom teaterforestillinger, café mv., for på denne måde at tjene penge til rejsen.

 • Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger skolerejsen, tilbyder skolen alternativ undervisning.

 • Der bør ikke afholdes skolerejser, som ekskluderer nogen på grund af økonomi.

 • Skolen afholder udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse.

 • Skolen opfordrer til, at klasseforældrerådene bringer niveauet for elevernes lommepenge på skolerejser kommer på dagsordenen for et forældremøde

Forældrenes ansvar

 • Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifter til en skolerejse.

 • Forældrene bør sikre, at deres barn er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket under skolerejser,.

 

Praktik og brobygning

Formål

 • Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar

 • Skolen i samarbejde med Ungeenheden tilstræbe, at alle elever kommer i praktik i 8. og 9. klasse.

 • Skolen vil i samarbejde med Ungeenheden tilstræbe, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.

 • Skolen i samarbejde med ungeenheden tilstræbe at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.

 • Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne.