Princip for undervisningens organisering

 

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

 

Elevernes placering i klasser [Folkeskoleloven, § 25]

 • Skolen tilstræber at danne harmoniske klasser ud fra sociale, faglige og pædagogiske hensyn.
 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
 • Skolen tilstræber at orientere skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet, pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

 

Holddannelse [Folkeskoleloven, § 25a]

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme læringen, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.
 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige forløb  for de elever, der vil profitere af dette.
 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

 

Elevernes undervisningstimetal

 

Skoledagens længde

 

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, således der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning på tværs af klasser og matrikler, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.
 • Det tilstræbes, at der er faglokaler til rådighed i så mange af de fag, der stiller krav om et specielt faglokale.
 • Det tilstræbes at de praktisk-musiske fag fordeles jævnt på alle ugens fem dage.
 • Det tilstræbes at idræt og motion & bevægelse fordeles jævnt på alle ugens fem dage.
 • De enkelte klasser og klassetrin kan i perioder lave deres egne skemaer, som understøtter deres forskellige projekter og undervisningsforløb.
 • Al undervisning starter kl. 08.00 og slutter som udgangspunkt senest kl.15.00. Skoledagen kan dog i særlige tilfælde planlægges til afvige fra dette.
 • Det tilstræbes at eleverne i 8. og 9. klasse tilbydes linjer inden for rammerne af ressourcer, lærerkompetencer og interesser blandt f.eks. lærere og elever i henhold til folkeskolelovens §9. - at der under timetildelingen tages afsæt i lærernes linjefag, således ressourcerne bruges bedst muligt.

 

Vikardækning

 • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning, og sikrer at vikaren kender klassens undervisningsplan og har deltaget i skolens vikarkursus.
 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en lærer, eleverne kender i forvejen.
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

 

Undervisningsdifferentiering

 

 • Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.

 

Tema- og projektforløb

 • Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin.
 • Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældre og andre med særlig viden om emnet i både planlægning og gennemførelse af tema- og projektforløb.
 • Skolen tilstræber at informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.
 • Skolen tilstræber, at der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse [Folkeskoleloven, §15, stk. 2]

 • Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den faglige og den understøttende undervisning.
 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at gå i skole.

 

Elevernes hjemmeaktiviteter

 • Skolen tilstræber at involvere hjemmene i elevernes læring med opgaver og ideer til hjemmeaktiviteter, der understøtter den faglige læring.
 • Skolen tilstræber, at elevernes hjemmeaktiviteter
 • er motiverende
 • inddrager forældrene.
 • Skolen tilstræber, at eleverne ikke har flere lektier i form af træning, repetition og fordybelse, end det kan nås i timerne til lektiehjælp og faglig fordybelse.

 

Motion og bevægelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 1]

 • Skolen tilstræber, at motion og bevægelse inddrages i hverdagen i både den understøttende og fagopdelte undervisning.
 • Skolen tilstræber, at motion og bevægelse i undervisningen er varieret og lærende for eleverne.

 

Valgfag i udskolingen [Folkeskoleloven, § 9]

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af Linjer er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt.
 • Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige folkeskoler om udbuddet af Linjerne.
 • Skolen tilstræber at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af Linjer bestemmes.

 

Supplerende undervisning og specialundervisning

 • Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen.
 • Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse.
 • Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 17] og [Folkeskoleloven, § 3a]
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 12] og [Folkeskoleloven, § 5, stk. 5]

 

Dansk som andetsprog [Folkeskoleloven, § 5, stk. 6] og [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog]

 • Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog.
 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

 

Fagenes fordeling på klassetrin

 

Understøttende undervisning (USU)

 • Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.
 • Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der er relevante for eleven.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning får suppleret de fag, der på visse klassetrin har få timer og som samtidig har et stort fokus på praktiske elementer og færdigheder som fx biologi og geografi.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning inddrager personer med andre relevante kompetencer end det fastansatte personale i den understøttende undervisning.

 

Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning indeholder:

 • Praktiske og emneorienterede forløb
 • Træning af faglige færdigheder
 • Særlige forløb for fagligt stærke elever
 • Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever
 • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
 • De obligatoriske emner
 • Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning
 • Motion og bevægelse
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.
 • Skolen tilstræber, at eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.
 • Skolen tilstræber, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.

 

Forældrenes ansvar:

 • Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder undervisningsparate til undervisningen
 • Forældrene forventes at støtte op om elevernes skolegang og skolens virke.