Politik for matematikundervisning på skolecenter Jetsmark

Fælles mål for Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematik relaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

 

 

Matematik på Skolecenter Jetsmark

Sammenhæng:

 

Elever på Skolecenter Jetsmark  møder/oplever en målbaseret og udfordrende matematikundervisning, som bygger på elevernes forudsætninger og et fællesskab omkring matematikundervisning.

 

Målsætning:  

 1. At inkludere elever i matematikundervisningen, så alle elever udfordres på deres faglige kunnen.

 2. At udfordre alle elever på deres faglige standpunkt.

 3. At udrede og støtte elever med særlige behov i matematik.

 4. At vejlede og støtte matematiklærerne i at håndtere elever i matematikvanskeligheder og elever med særlige forudsætninger.

       E.    At skolen har et velfungerende fagteam.

 

Tegn:  

Når alle eleverne har en glæde for matematik, har en lyst til at angribe problemstillinger.

 

Tiltag:  

Vedr. a

 • De dygtigste elever på de årgange, hvor matematikvejlederen er med, kan udfordres ved holddeling. Formålet er at udfordre de dygtige elever samt at give plads og rum til de elever, der har brug for mere støtte og hjælp i matematik. Klassens matematiklærer får god tid til de få elever og kan i denne periode hjælpe og sætte sig ind i den enkelte elevs matematiske tankegang. Matematiklæreren kan fastholde de fremskridt eleverne har gjort i perioden, når de faglige stærke elever kommer tilbage i klassen.  

 

 • På yngste- og mellemste trin  etableres der værkstedsperioder for de forskellige årgange, hvor der enten laves et udfordringshold eller et lille hold med elever med fagspecifikke udfordringer i matematik.   

 

Vedr. b

 • Alle eleverne fra mellemtrinnet og ældste trin testes i læseforståelse i matematik i efteråret. Resultaterne snakkes igennem med matematiklæreren, så læreren kan bruges resultaterne i elevplanerne og i skole-hjem samtalerne.  

 • Eleverne testes i forhold til deres talforståelse (nyt fra skoleåret 2017/18).

 • Alle elever testes løbende i deres faglige standpunkt i forbindelse med den daglige undervisningen.

 • Nationale test på de pågældende klassetrin.

 • Elever med vanskeligheder spottes og der iværksættes tiltag for den enkelte elev.

 

Vedr. c

 • Lærerne henvender sig for at få enkelte elever testet og udredt.  

 • Eleverne bliver testet med hensyn til: Elevens relation til matematik, opmærksomhed, arbejdshukommelse, følelsesmæssige blokeringer, kognitive vanskeligheder (måden at tænke på), logik og forståelse og matematiske funktioner.  

 

Vedr. d

 • Vejledning sker efter en plan som fastlægges fra skoleårets start. Vejlederen er med ude i klasserne og aftaler med lærerne, hvordan og med hvilke emner der skal arbejdes i den givne periode.

 • Vejledning af den enkelte lærer kan være i forhold til:

  • Rådgive og vejlede kolleger om håndtering af elever i matematikvanskeligheder og elever med særlige forudsætninger.

  • Vejlede med henblik på den generelle matematikundervisning. Vejledning skal ikke forstås som 1000 gode idéer til undervisningen, men mere i retning af at læreren vejledes til selv at udvikle og forbedre sin undervisning.

  • At være med til at fastholde ”den røde tråd” fra 1. - 9. klasse.

 

Vedr. e

 • Alle matematiklærer deltager i fagteamet.

 • Der aftales et fokusområde hvert år, som alle forpligter sig til at arbejde med.

 

Evaluering:

 • Der evalueres løbende i fagteamet for alle matematiklærere på Skolecenter Jetsmark.

 • Vejlederen  evaluerer med lederen årligt.

 

Vejleder Annette Lilholt